Ondersteuningsprofiel Zoomvliet College

Passend Onderwijs
'Elk talent telt’

Passend Onderwijs staat voor maatwerk in het onderwijs: voor elke jongere onderwijs dat aansluit bij zijn of haar mogelijkheden en talenten. Dat geldt ook voor onze mbo-opleidingen.

Heb je een beperking zoals een handicap, chronische ziekte of gedragsprobleem waardoor je wordt belemmerd in je leerproces, dan kun je gebruik maken van extra ondersteuning. Die extra ondersteuning geeft geen garantie op studiesucces, want: leren, dat doe je zelf! Wij beloven dus geen wonderen. Wel zullen we – binnen de grenzen van onze mogelijkheden – jou zo goed mogelijk proberen te ondersteunen. Alleen als de aanpassing in redelijkheid niet van de school gevraagd kan worden, geldt het recht op extra ondersteuning niet.

Het is belangrijk dat we over de juiste informatie beschikken, zodat we vanaf de eerste dag de juiste ondersteuning kunnen bieden. Dus geef op je aanmeldformulier al aan dat je extra ondersteuning nodig hebt. Wij bekijken dan tijdens de verlengde intake wat je nodig hebt en we leggen dat vast in de OnderwijsOvereenKomst. Daarin beschrijven we niet alleen wat jij aan extra ondersteuning krijgt, maar ook wat we van jou verwachten. De inspanning moet van twee kanten komen!
Het ondersteuningsprofiel van ROC West-Brabant tref je hierbij aan.

5 velden IVO*

 

Hoeveelheid aandacht

 • Alle colleges beschikken over een eenduidige zorgstructuur:

1e lijn: StudieLoopBaanbegeleiders: bieden begeleiding/coaching aan alle studenten (met of zonder ondersteuningsvraag) 2e lijn: Trajectbegeleider Zorg, Zorgcoördinator, vertrouwenspersoon, SchoolMaatschappelijk Werker en Ambulant Begeleider bieden (extra) begeleiding aan studenten met een lichte, gemiddelde en in vele gevallen ook zware ondersteuningsvraag.

 • Docenten zijn didactisch sterk en kunnen differentiëren naar behoeften van studenten (niet alle opleidingen zijn gelijk)
 • Het Zoomvliet College heeft de ambitie om alle docenten en SLB’ers te scholen in het signaleren van extra onderwijs- en/of ondersteuningsbehoefte en in oplossingsgericht coachen
 • Klassengrootte is zo mogelijk aangepast aan de doelgroep.
 • Er is een goed functionerend ZAT-team.
 • Er is een warme overdracht tussen VO-MBO
 • Er is een goed functionerend verzuimbeleid

 

 1. Onderwijsmateriaal
 • Er zijn voldoende faciliteiten voor studenten met dyslexie en dyscalculie. Zo beschikt het Zoomvliet College over Kurzweil.
 • Alle opleidingen maken gebruik van de portal en een aantal opleidingen gebruiken een digitale leeromgeving, zoals It’s learning.

Fysieke omgeving

Het Zoomvliet College streeft ernaar alle gebouwen zo goed mogelijk toe te rusten, zodat deze toegankelijk zijn en faciliteiten bieden voor studenten met een beperking.

 

 1. Expertise
 • Aan het Zoomvliet College is een Ambulant Begeleider verbonden die studenten met een beperking en docenten kan adviseren en ondersteunen
 • Aan het Zoomvliet College zijn verbonden: Trajectbegeleiders Zorg, Schoolmaatschappelijk werkers, Zorgcoördinator en een vertrouwenspersoon voor begeleiding aan studenten met een lichte, gemiddelde en in vele gevallen ook zware ondersteuningsvraag
 • Het Servicecentrum Studie & Beroep (SS&B) is een centrale dienst waar orthopedagogen/psychologen, trajectadviseurs en trajectadviseurs Studie en Handicap werkzaam zijn. SS&B biedt aan alle colleges diensten op het gebied van:

- diagnostiek (o.a. studievaardigheden, beroepskeuze, capaciteiten, dyslexie, dyscalculie, persoonlijk welbevinden, sociaal emotioneel functioneren),

- advies op het gebied van studie- en beroepskeuze aan studenten;  advisering mentoren en opleidingsteams bij diverse vraagstukken; advisering studenten met een functiebeperking op het gebied van studie- en beroepskeuze en daarbij behorende faciliteiten.

- specialistische trainingen (o.a. faalangstreductie, agressieregulatie, leren studeren, counseling)

 • Teamexpertise: de manier waarop het team van de opleiding omgaat met speciale behoeften van studenten en met verschillen tussen studenten. Het is de ambitie van het Zoomvliet College deze expertise per team in beeld te brengen en waar nodig verder te ontwikkelen.

 

 1. Samenwerking met andere instanties

Het Zoomvliet College werkt samen met ketenpartners o.a. GGD, Jeugdzorg, Novadic Kentron, GGZ, Regionaal Bureau Leerplicht, politie, CJG, ambulante begeleiders van REC 1 en REC 2, transfercoaches vanuit het VMBO, Community coaching, BPV-bedrijven.

 

De vijf velden van IVO gelden ook voor de BPV.